Fascinating - Landbouw van de toekomst
Programs

Fascinating

In Groningen werkt ISPT aan de landbouw van de toekomst: een circulair systeem dat duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in balans brengt. Het programma draagt de naam Fascinating.

Fascinating is een volledig Nederlands programma. Daarom is deze pagina in het Nederlands terwijl de rest van onze website Engelstalig is.

Het doel van het Fascinating is het realiseren van een circulair landbouwsysteem. Dit systeem ondersteunt een gezond dieet, is in balans met de natuur en brengt welvaart. Het heeft een gesloten stikstofsysteem en is vrij van CO2-uitstoot. Fascinating is een open test- en innovatieprogramma dat boeren, bedrijven, kennisinstellingen en de gemeenschap met elkaar verbindt om dit doel te behalen.

Fascinating: de toekomst van landbouw

Het landbouwsysteem moet anders. Als er niets verandert, verliest het zijn bestaansrecht. Wij zijn ervan overtuigd dat het antwoord ligt in de productie van hoogwaardige, plantaardige eiwitten uit verschillende bronnen. Groningen krijgt er dan een vierde teelt bij – naast suikerbieten, aardappelen en graan. Dat garandeert een goede inkomstenbron voor boeren, hoogwaardige voeding voor mensen en een belangrijke bijdrage aan de verscheidenheid aan planten- en diersoorten in de natuur.

Ons doel is een vitale bodem met gesloten kringlopen, waar gevarieerde flora en fauna leven.

Fascinating betekent toekomstperspectief voor de boeren en omvat de hele keten van boer tot consument

Nienke Homan – Gedeputeerde van de provincie Groningen

Waarom ligt de toekomst van landbouw in Groningen?

Fascinating staat voor Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen. Waarom Groningen? Groningen heeft een unieke combinatie van ingrediënten om toekomst te schrijven:

 • De beschikbare landbouwgrond
 • Een grootschalige industriële infrastructuur voor de verwerking van biomassa
 • De beschikbaarheid van duurzame energie
 • Hooggeplaatste kennisinstellingen
 • Een sterk ontwikkelde chemische industrie
Agrofoodketen van de toekomst praatplaat
Circulaire landbouw in Groningen

De 4 pijlers van Fascinating

De landbouw van de toekomst produceert hoogwaardige, voedingsgrijke gewassen, is duurzaam en circulair, verbouwt op een gezonde bodem en draagt bij aan het verdienvermogen van agrariërs.

Om dit te realiseren, werken we binnen het Fascinating-programma aan 4 opgaven:

1. Gezonde en gebalanceerde voeding

We maken de stap van kwantiteit naar kwaliteit. Hoe vertalen we een gezond dieet naar ons landbouwsysteem? Wat zijn de verwachtingen van de consument? Meer weten over de opgave gezonde en gebalanceerde voeding.

2. Duurzame productie van nutritionele gewassen

We drukken kwaliteit uit in voedingswaarde en economische waarde. Hoe brengen we de productie van voeding in balans met de natuur, zonder CO2– of stikstofuitstoot? Meer weten over de duurzame productie van nutritionele gewassen.

3. Energie-efficiënte en duurzame verwerking

Met de huidige verwerkingsprocessen raken gewassen veel voedingsstoffen kwijt. Door bestaande technologieën te upgraden en nieuwe technologieën te ontwikkelen, willen we deze voedingsstoffen behouden. Meer over energie-efficiënte en duurzame verwerking van gewassen.

4. Non-food gebruik van reststroom

Na verwerking van landbouwproducten heb je reststromen die ongeschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie, zoals cellulose, grond en mest. Deze reststromen gaan we circulair gebruiken: als grondstof voor de chemische industrie of als energiebron. Meer weten over de benutting van reststromen.

Samenwerking met Nationaal Programma Groningen

In Fascinating hebben 4 grote landbouwcoöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina) de handen ineen geslagen met de Provincie Groningen en het Nationaal Programma Groningen.

 • De bouw van ‘s werelds eerste bietenblad pilot fabriek
 • Start met grootschalige experimenten met nieuwe bouwplannen (stroken) en nieuwe teelten
 • Een multipurpose extractie- en verwerkingsinstallatie voor eiwitrijke gewassen
 • Een industriële onderzoeksopstelling voor energiezuinig drogen en ontwateren
 • Eerste selectie van nieuwe eiwitgewassen voor de provincie Groningen
 • Inzicht in gezondheidseffecten van fracties van geselecteerde eiwitgewassen

Ook de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en een aantal organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie en energiesector zijn betrokken bij Fascinating en onderzoeken we hoe de landbouwsector van de toekomst kunnen waarmaken.

Contact

Fascinating nodigt actief organisaties en maatschappelijke partijen uit om deel te nemen. Neem daarvoor contact op met Tjeerd Jongsma, contactgegevens staan hieronder.

Podcast over de eiwittransitie

In de podcast 20voor12 vertelt Tjeerd meer over Fascinating, over het opvouwen en opeten van eiwitten, waarom we dat doen, wat kraaltjes er mee te maken hebben en hoe we ze kunstmatig of doelmatig kunnen maken.

Latest news